Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [118]

1 MCCCCXL.

2  A dies XXII de capidanni millesimo scrito est istadu dadu cumandamentu ad preidi Angelu Corsu qui non depiat celebrare missa per totu su episcopadu de Sorra subta pena de excomunicatione. 3 Et in cantu fatat su hoposidu cadat in sa dicta pena. 4 Su quale cumandamentu se li est dadu per iscriptu dae su vicariu de Sorra, ço est Gantine de Nula, et etiam deus qui non depiat dare sacramentu alcunu per isu ditu episcopadu.