Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [112]

1 A dies XXV de agustu MCCCCXL.

2 Tenendo capitulu in Sanctu Pedru de Sorra su reverendo in Cristo patri et domino, domino Stephanus episcopus sorrensis cun sos cler<ic>os suos comparsit Jenargiu Furcha narande adversu et contra a canonicu Paulu qui una cupa de vinu aviat comporada dae preidi Jardinu. 3 Est venidu canonicu Paulu narande qui preidi Iardinu li deviat et gasi l’at leada de suma potentia sa cupa desu vinu.

4 Respondet canonicu Paulu et narat pro qui preidi Iardinu li deviat l’at leada sa dita cupa dessu vinu.

5 Su capitulu totu congregadu, non iscordande s’unu dess’ateru, ant sententiadu que canonicu Paulu depiat dare sa cupa dessu vinu ad Genargiu Furcha over sa valsuda et siat a dimandare ad preidi Jardinu qui fatat rexione et paghet cude qui det, su quale siat pagadu infra ispatiu de dies VIII. 6 Ispesas: soddos II.