Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [101]

1 A dies XXXI de Jenargiu de MCCCCXXXVIIII.

2 Su venerabili canonicu Paul<u> Pynna, vicariu de Sorra, una cun sos compangios. 3 In sa die scrita, ad hora de mesudie, est istadu electu et factu canonighu de camara ad preidi Jardinu, rectore de Bonorba, cun sa voghe in coro et sedia in su capitulu, su quale at reçividu sa dita {sy} honore et canonicadu cun sa berrita in testa et cun s’anedu in didu, oservando sa mensa episcopale.

4 Canonicu Angelu Sassu. Canonicu Gantine de Nula. Canonicu Barisone de Serra. Canonicu Andria. Preidi Nicola Honida et de me canonicu Johanne de Serra. Canonicu Saturninu est iscordante.

 

 

[101], ≠ A dies XXXVIIII desu mese