Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [10]

(c.3r.) 1 A dies XXX de aprile de MCCCCXXnoe.

2 Su honorabili †…† desu episcopadu de Sorra sy pesat daenanti desu honorabili †…† <ço> est su ploanu et rectores narande ouer dimandande consygiu sy †…† defuntu at factu det passare o non;

3 adsu quale su capitulu <congregadu> †…† dessu episcopadu volent et consenti<n>t qui su dictu testamentu passet, et qui dae ho<ra> inantis totu sos testamentos qui sy ant fagher secundum qui per carta de nodayu s’ynde aparat; 4 et pertantu dae nou volimus totu congregadamente qui passet custu cap<itulu> qui est iscriptu intro de custu Registru.