Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [198]

1Posit ad sanctu Iorgi Marcusa Pardis parçone sua cantu aviat in Calcaria et in Miile: plaça et terra et figu et bide et omnia cantu si li aparteniat. 2Testes: donnu Petru Coco preideru de Miili pikinnu, donnu Troodori Annoesu, prebiteru de Tune, donnu Comita Manca, preideru de Basylai, donnu Mariane d’Uras, prebiteru de Tremaça, donnu Goantine clerigu, Goantine monagu clerigu.