Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

‹CXXX. Debitu pagadu›

1‹I›tem ordinamus et estatuimus qui ‹si› qualecuna persone at dimandari deppidu pagadu over torrarit a dimandari chertu binxidu et difinidu, siat comdenpnadu in su dopio de cusa cantidadi de qui eseret pagadu over vinquidu.

2E ciò si intendat ad icusas persones at sas callis prinsipa‹li›menti esseret fatu du ditu pagamentu over qui eseret binquidu, exceptu si eserent eredes et succesores de su prinsipalli, qui de cusu pagamentu et binquidura ch’eseret fata eserent negligentes et no ’ndi eserent quertus: 3qui in cusu casu non siant tenudos a pagare pena alcuna, ma si·ndi depiat observare secundu qui de raxone si·ndi acaptarit.

 

  1. at dimandari | i finale è sovrascritta a una e // binxidu | i iniziale è sovrascritta alla prima asta di una n o di una m // de cusa cantidadi | de cusa cantidadi de cusa cantidadi
  2. ad icusas | ad dicusas // persones | depennato // eseret binquidu | dopo la e iniziale di eseret seguono alcune lettere depennate, forse seret, poi si ha andata a capo e quindi seret
  3. acaptarit | i è sovrascritta a una e