Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

CXXX. Debitu pagadu

1Volemus et ordinamus qui caluncha persona adimandarit depidu pagadu over torrarit a dimandare chertu binchidu et diffinidu siat condennadu in su doppiu de cussa quantidadi qui at esser pagada over binchidu. 2Et ciò si intendat ad icussas personas a sas quales particularimente esseret fatu su ditu pagamentu over qui esseret binchidu, exceptu qui esserent heredes et successores de su principali qui de cussu pagamentu et binchidura ch’esseret facta esserent negligentes et no ’ndi esserent certos. 3In cussu casu non siant tenudus a paghare pena alcuna, ma si ’ndi deppiat observare secundu qui raxione si ’nd’at achaptare.