Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna

Il Registro di San Pietro di Sorres [246]

1 A dies VII de maju desu annu de MCCCCLIIII.

2 Est istadu dadu unu pezu de terra per isu capidulu de Sorra et per cossenza de canonicu Pedru Paulu, canonicu desa villa de Jave, qui est su in unu logu quiamadu sa valle de †…† a quesura asa vinza de Mateu Niedu et asu de Johanne de Sozu, quesura asa via desu caminu qui falana in putu colorarzu, 3 †…† over terra de li dare cun oliedu de soddos I et naro unu sodu et ses dinaris su in X et jsu venerabile preide Pantaleo Faquis desu cale oliedu su ditu calonigu Pedru Paulu de zerta siensia et de bona voluntade sua tantu a vida de ditu canonigu li faguet a ditu Angueledu donatione qui in vida de ditu canonicu non li †…† aiat diman- dare cosa nesiuna et pro qui est gasi †…† su presente atu et olie- du. 4 Eo preideru Johanne canonicu †…† parte †…………..†